Vedtekter for kirkegårdene

Vedtektene er vedtatt av Bardu menighetsråd 19.februar 1999, og godkjent av Nord-Hålogaland Bispedømmeråd 24.mars 1999.

VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BARDU KOMMUNE

er gitt i medhold av lov av 7.juni 1996 nr.32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21.

§ 1. Kirkegårdstilhørighet

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av kirkegårdene i kommunen. Dette gjelder også selv om avdøde på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet.

§ 2. Fredningstid og festetid

Fredningstid for urnegraver er 30 år. Fredningstid for kistegraver er 30 år.Festetida er 15 år.

§ 3. Feste av grav

Når kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av og etter søknad til menighetsrådet for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da et gravsted. Når festetiden er ute kan gravstedet festes for nye 15 år. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra menighetsrådet. I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke fornyet etter 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til kirkegården. Fester plikter å melde adresseforandring.

§ 4. Grav og gravminne

Kirkegårdsbetjeningen vil besørge graven planert og tilsådd etter gravlegging, dersom de pårørende ikke gjør det selv. Før gravminne er satt opp kan det nedsettes et merke eller kors med avdødes navn. På nytt festet gravsted plasseres gravminne i bakkant av den graven som er tatt i bruk og sentreres på gravstedet etter neste gravlegging. Dersom et gravminne blir ødelagt pga. uaktsomhet av menighetsrådets ansatte, skal gravminnet erstattes med gravminne av tilsvarende verdi, jfr. § 10 i forskriftene.

§ 5. Plantefelt

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet. Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander i plantefeltet. Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk. Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt natursteinskant eller en plate som flukter med terrenget omkring.

§ 6. Plantemateriale

Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være komposterbart.

§ 7. Stell av grav

Enhver gravfester eller ansvarshavende for frigrav har rett og plikt til å stelle den grav han har ansvaret for. Plantefelt som ikke beplantes og stelles av den ansvarlige eller festeren, blir tilsådd av kirkegårdsbetjeningen.

§ 8. Gravlegat

Ved innbetaling av et bestemt beløp fra ansvarlig for frigrav eller fester til et gravlegat, vil kirkegårdsmyndighetene overta ansvar for planting og sommerstell av graven. Gravlegatet forvaltes av menighetsrådets daglige leder som legatbestyrer. Det innbetalte beløp med renter skal dekke utgiftene til vanlig stell av gravstedet for et fastsatt tidsrom. Det opprettes i hvert enkelt tilfelle en legatavtale. Gravlegat kan ikke opprettes med lengre varighet enn den foranliggende festetid eller en tilsvarende periode. Dersom det i legatperioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, skal legatbestyreren gi melding om dette til den ansvarlige festeren. Da er det anledning til å øke legatet slik at det varer tiden ut. I motsatt fall vil vedlikeholdet opphøre når midlene er oppbrukt. Skulle det være midler igjen av legatet når tida er ute, blir disse å anvende av menighetsrådet til alminnelig forskjønnelse av kirkegården. Gravlegatene forvaltes felles, men legatbestyrer fører eget regnskap for hvert legat som revideres årlig. Det er av legatmidlene anledning til å beregne provisjon for administrasjon og revisjon.

§ 9. Bårerom

Bårerom eies av Bardu kommune og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida fram til gravferden. Ingen har adgang uten etter tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er menighetsrådet og de kirkelig ansatte uvedkommende.

§ 10. Næringsvirksomhet

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på kirkegården skal innhente tillatelse fra menighetsrådet. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell av graver, samt arbeidsoppdrag i regi av menighetsrådet. Kirkegårdsbetjeningen kan ikke mot godtgjørelse utføre tjenester for private eller næringsdrivende uten tillatelse fra menighetsrådet, jfr. arbeidsreglementet, pkt. 14.

Innhold Planlegge Aktiviteter