Menighetsbladet

Menighetsbladet utgis 4 ganger i året, normalt i mars, juni, september og desember. Bladet sendes alle husstander i Bardu, samt til andre som betaler/har betalt abonnement.Har du tips og ideer som du tror kan gjøre bladet enda bedre i fremtiden, sender du en mail til  kirkeverge@bardumenighet.no, eller ringer 77 18 52 60.


Innhold Planlegge Aktiviteter