Administrasjonsutvalget

Består av 3 medlemmer valgt av og fra fellesrådet og 2 av medlemmene er utpekt av og blant arbeidstakerne. Der hvor en eller flere arbeidstakere er medlem i en arbeidstakerorganisasjon med partsrett, skjer utpekingen i henhold til reglene i Hovedavtalens § 10.

Administrasjonsutvalget består av:
Vigdis Bruvold leder,personlig vara  Elin Seppola Brandvoll  
Toril Dybdal, personlig vara Hege Skogly 
Soknepresten, personelig vara Ove Paulsen
Anne Marit Norbakken Prestø, personlig vara Ulrika Øistad
Merete Krey, personlig vara Ulrika Øistad
Kjersti Lunde, kirkeverge – sekretær for utvalget.

Mandat:
Administrasjonsutvalget er fellesrådets partssammensatte utvalg etter kirkelovens § 35. Utvalget har et overordnet ansvar i spørsmål av personalpolitisk karakter, og for å sette slike spørsmål på dagsorden. Utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom fellesrådet som arbeidsgiver og de tilsatte, med utgangspunkt i Hovedavtalen § 10-1. "administrasjonsutvalg/partsammensatt utvalg". Det er eget reglement for utvalget.

Administrasjonsutvalget skal også være attføringsutvalg og utvalg for AKAN, og behandle saker etter retningslinjer for disse. Daglig leder er sekretær.

Innhold Planlegge Aktiviteter