Nedre Bardu kapell

Nedre Bardu kapell ligger ca 18 km NORD for Setermoen. Kapellet har ca 120 sitteplasser.

Les mer

For å komme til kapellet kjører man nordover til Elverumskrysset (18 km fra Setermoen) kjører til høyre, over brua og tar av til venstre. Ca 170 husstander sokner til kapellet.

Historikk for Nedre Bardu kapell
(Gjengitt av Kristianne Brandmo februar 2009)

Tanken om et eget kapell for Nedre Bardu kom fra Kristen Kyrre Bremer da han var sogneprest i Bardu. På et menighetsmøte etter en gudstjeneste i skolehuset i Sundlia den 14/2-71 ble saken drøftet. Den 23/3-71 ble det holdt meninghetsmøte i Kampenheimen. Mange var møtt fram, og med stort flertall ble det vedtatt å sette i gang arbeidet med å få bygd et arbeidskapell for Nedre Bardu i Elverumsområdet.

Det ble danna kapellforening, og følgende styre ble valgt:

Ågot Blomstrand, Sonja Nordli, Anna Fredheim, Halfdan Utby, Otto Minde, Johannes Tverås og Kristianne Brandmo

Vara: Kåre Åsen, Ingmar Åseng, Kåre Nordli og Paula Stormo

De konstituerte seg 10/5-71 slik:

Formann:Otto Minde
Kasserer:Sonja Nordli
Sekretær: Kristianne Brandmo

Så ble tomtespørsmålet tatt opp. Det var lokalisert til Elverumsområdet da det var planer om boligområde der.

Den 30/6-71 ble styret innkaldt til befaring av mulige tomter. I utgangspunktet var det 4 alternativer. Man samla seg om 2 forslag som ble lagt fram for et menighetsmøte feb.1972, et på hver side av elva Man gikk inn for tomta på Brandli, på østsida av elva. I løpet av året fikk tomta på 3 mål nødvendig godkjenning fra off. instanser. Etter forslag fra biskop Bremer, hadde man fått avtale med arkitekt Eva Nagel som var villig til å ta på seg oppdraget. Den 25/10-73 ble tomta skyldsatt, og etter forslag fra Konrad Brandmo, fikk den navnet Kirkebø, og han ga tomta gratis.

Den 19/2-74 forelå skisse, prosjekt fra arkitekten, og på et menighetsmøte ledet av formannen i Bardu menighetsråd, Sigbjørn Steien, ble prosjektet godkjent.Tilstede var også sogneprest Flekstad. Det ble så valgt følgende byggekomite:

Ole K. Nordli : formann, Hermod Brandmo og Leif Sundheim. Senere ble byggekomiteen utvida med Halfdan Utby og Aud Berntsen, og Hermod Brandmo ble formann. Johannes Tverås og Halfdan Utby ble valgt til å hjelpe byggekomiteen med utredning av finansieringa. Det ble tatt opp lån i Bardu sparebank og fra Opplysningsvesenets Fond med kommunen som garantist. Det ble holdt basarer 2 ganger i året, Det kom også i gang 2 kvinneforeninger som møttes en gang hver måned for å samle inn penger til inventar. Dessuten kom det inn pengegaver, bl. a. 30 000 kr. over 3 år fra anonym giver.

Høsten 1979 ble tomta rydda på dugnad. Materialer ble innkjøpt fra Sverige, og oppføring av kapellet ble lagt ut på anbud. Ole K. Nordli ble antatt etter innstilling fra arkitekten. Sonja Nordli fratrer som kasserer, og byggekomiteen kontaktet Kai Hansen som sa seg villig til å være kasserer under byggeperioden. Arbeidet ble utført i løpet av sommeren 1981, og om høsten ble det gjort rydding og planering på dugnad. Etter hvert som bygget reiste seg, kom det gaver til kapellet, bl. a.: kirkeklokke (21 500 kr), klede på veggen i koret (6 000 kr), bibelen, alterduken er brodert i hardangersøm av Ruth Evjan, samt liten duk og duk til døpefonten, også lysestaker, blomstervaser og kjøkkenutstyr er gaver. Prekestolen er arbeidd av Kåre Åsen. Det øvrige arbeidet i koret er utført av Bardufoss yrkesskole. Kommunen overtok lån, vedlikehold og drift av kapellet, i likhet med de andre kapellene i Bardu.

Alt i alt har kapellet kostet 1.3 million kroner. Dette er finansiert ved lån, tilskudd fra Bardu kommune og innsamlede midler av folket i bygda (ca 200 000 kr til vigslinga).

Kapellet ble vigslet 6.desember 1981 av biskop Nergård Tilstede var også prost Lyder Verne, sogneprest Flekstad og 4 andre prester og kapellaner. Endelig ble det på meningsmøte 14/2-82 valgt nytt styre for kapellet. Dette avløste det styret som hadde sittet siden 23/3-71.

1988 søkte man om å få holde konfirmasjon i eget kapell, og slik ble det. Siden har også de andre kapellene fulgt etter. Det har ikke vært store utgifter med vedlikehold av kapellet. I 1999 ble kapellet malt utvendig. Rundvask ble utført år 2000, og 2009 er det innvilget penger til nytt tak.

Styret har også fortsatt med basarer til inntekt for utstyr til kapellet, sist høst (2008) fikk man inn 8500 kr. til nytt høytaleranlegg.

Brandmo, 23. februar 2009

Kristianne Brandmo

PS! Nytt tak ble lagt sommeren 2009. Kostnad kr 280 000.00.


Skoelvli Kirkegård
(Gjengitt av Kristianne Brandmo februar 2009)

Kirkegården ble vigslet og tatt i bruk 1900 for begravelser fra og med Nordli/Stormo til Målselv grense. Men det kom snart søknad fra Finnsundet/Heggelia om å få begrave sine døde i Skoelvdalen. De hadde lang vei til gravplass i Målselv, og ofte var det slekt på andre siden av kommunegrensen. Vi finner mange navn fra Målselv i gravprotokollen.

Kirkegården er utvidet 2 ganger, siste gang 1995. Nytt redskapshus og klokkehus ble bygd 1992. Kart over gravplassene ble oppdatert i 90-årene. Kartet viser at 2 graver har fått samme navn. Det er sannsynlig at den ene grava kan være et barn tilhørende svensksamene. Gutten døde på sommerboplassen i Rundhaugen 1921 og ble gravlagt i Skoelvdalen, men dette er ikke ført i gravprotokollen. Gamle folk har fortalt om denne begravelsen.

Det er anlagt parkeringsplass nedenfor vegen.

Brandmo 23. februar 2009

Kristianne Brandmo

 

Innhold Planlegge Aktiviteter