Salangsdalen kapell

Salangsdalen kapell finner du like ved Polar Park. Kapellet har ca 130 sitteplasser.

Historikk for Salangsdalen kapell

(Rett avskrift fra referat som beskriver prosessen fra start til slutt i forbindelse med bygging av Salangsdalen kapell – dokumentet er funnet i saksmappen til kapellet, navn på forfatter ukjent)

Mann og kvinne seg i mellom hadde ofte snakket om at det burde vært bygget et kapell for Salangsdalen, men tanken ble først for alvor fremkastet av sogneprest Reistad og frue i 1965. Etter at den store sentralisering av skolen, og de mindre kretsskolene var blitt borte, innså folket mer og mer at et kapellbygg oppført som arbeidskirke, var nødvendig for Salangsdalen. Kretsskolene hadde til sentraliseringen av skolene ble satt ut, vært benyttet til gudstjenester og oppbyggelige møter, men fra nu av ble det for folket å søke til hovedkirka på Setermoen eller å få gudstjenester avholdt i private hjem.

Veien til hovedkirka fra Bones var 36 km, og dette var for lang kirkevei. Folk innså at det absolutt var behov for et gudshus hvor menigheten kunne samles om guds ord og sakramentene, hvor barna kunne bli døpt, og hvorfra de døde kunne stedes til hvile. Dernest var det behov for et hus, hvor foreninger kunne ha sine møter og sammenkomster, søndagsskolen sine samvær, hvor det kunne arrangeres fester, basarer og foredragskvelder. Endelig trengtes et hus hvor en lett kunne ordne en enkel bevertning ved begravelser og brylluper. Kirken måtte desentraliseres og reises der en del av menigheten var. Kirkehuset måtte bli et samlingssted for folket i dalen.

Etter en gudstjeneste i Håkstad ble tre mann valgt til å undersøke i hver heim i dalen fra Forseth til Bones om hvor mange som var enige i at et kapellbygg skulle reises. Undersøkelsen viste omtrent 100 % tilslutning.

Etter gudstjenestelig møte på Lund den 12. juni 1966 ble det avholdt menighetsmøte, som ble ledet av formannen i Bardu menighetsråd Hilmar Melhus. Dette menighetsmøte ble avholdt etter vedtak i Bardu menighetsråd av 20. mai 1966, hvor kapellsaken i Salangsdalen skulle drøftes.

På menighetsmøte på Lund denne dag (12. juni 1966) ble det fattet følgende vedtak:


- Menighetsmøtet erklærer seg enig i at det reises et kapell på Lund i Salangsdalen.

På møtet ble det valgt komite for arbeidet med reising av kapellet. Følgende ble valgt:
- Ole Håksvold
- Leiv B. Walle
- Mally Sørflaten
- Ola H. Bones
- Kåre Kollen.

Som varamenn ble valgt Odd Rognli, Per Irgens, Ambjørg Rognli og Lilly Kollen.

På dette menighetsmøte ble det foretatt den første ofring til kapellet, og det kom inn 600 kroner.

Den kvinnelige kapellforening ble stifet på Sørflaten den 9. mars 1967. Foreninga har gjort et storartet arbeide. Den har hatt som sin hovedoppgave å samle midler til kapellet. Foreninga har bekostet følgende, betalt arkitektene, kjøpt kopper og kar, elektrisk komfyr, oppvaskbenk og skap m m, alt til kjøkkenet. I alt har denne foreninga på kort tid, samlet inn ca 20 000 kroner, et kjempearbeide utført av disse kvinner. Menigheten er foreninga stor takk skyldig.

Den 23. februar 1969 ble det etter gudstjenesten på Bratteng enstemmig besluttet å danne en kapellforening for Salangsdalen. Foreningens navn ble enstemmig besluttet å hete Salangsdalen kapellforening. Som styre i foreningen ble valgt:

- Ole Håksvold
- Kåre Kollen
- Mally Sørflaten
- Ola H. Bones
- Leiv B. Walle
- Rudolf Larsen
- Olaug Bones.

Varamenn ble Kari Larsen, Odd Rognli og Svanhild Lundli. Som formann i styret ble valgt Ole Håksvold. Det ble enstemmig besluttet at styret i Salangsdalen kapellforening skulle fungere som byggekomite og pålegges å komme med finansieringsplan.

Lørdag den 19. juli 1969 holdt bygge komiteen konstituerende møte på Skog hos Kåre Kollen og foretok følgende valg. Som formann ble valgt Ole Håksvoll.

Hvert år første søndag i juli har det vært avholdt en større tilstelning for innsamling av midler til kapellet. Disse tilstelninger har det vært stor oppslutning om, og meget store beløp har kommet inn. Byggekomiteen henvendte seg til foreninger og institusjoner om bidrag og alle som henvendelsen gikk ut til, har ydet pene bidrag. Bardu kommune har alltid stillet seg velvillig når det gjaldt økonomisk støtte til kapellet. Vi skylder alle en stor takk.

Kirkefondet ble søkt om bidrag og innvilget kapellet 10 000 kroner, men komiteen syntes dette var for lite og søkte kirkefondet om mer penger og fikk på nytt 10 000 kroner.

Byggekomiteen henvendte seg til arkitektene Eva og Jan Østgård med forespørsel om de var villig til å tegne et forslag til kapell i Salangsdalen. Dette sa de seg villig til. Det forslag de kom med ble enstemmig godtatt av byggekomiteen i samråd med sognepresten. Arkitektene har også utført alt arbeide med tegninger av alterbord, prekestol, døpefont, nummertavler og alt lysarrangement i bygget. Her mener byggekomiteen at det er utført et glimrende arbeide. Det ble søkt Bardu sparebank om et lån på 80 000 kroner med Bardu kommune som garantist. Lånet ble innvilget. Alterbord, prekestol, knefall og nummertavler er utført av Bardufoss yrkesskole.

Da byggekomiteen syntes at lånet og de innsamlede midler ga grunnlag for start av bygget, henvendte komiteen seg til Knut Knutsen og John Nyheim fra Bjerkvik for å få disse til å ta oppføringen av bygget og skaffe alle materialer, samt vinduer og dører. Knutsen og Nyheim sa seg villig og satte i gang etter at grunnarbeidet var utført ved dugnad. Knutsen og Nyheim har kommet fra oppgaven på en meget tilfredsstillende måte. Byggekomiteen vil takke dere for godt arbeide.

Byggekomiteen valgte 18. mai 1970 Sverre Bones, Jonetta Håkstad og Arvid Moholdt som finanskomite for anskaffelse av orgel til kapellet. På kort tid samlet disse inn midler til orgel og betalte dette med kr 8650 kroner. Takk skal dere ha for dette arbeidet.

Mange har gjennom dugnad og frivillige offer ydet store bidrag til dette bygg, og folk har vist et offersinn som er enestående, men den som har båret dagens byrde og hete når det gjelder økonomien, bør nevnes, og det er kapellforeningens trofaste kasserer. Han har ofret masse tid og arbeide og kan vel ikke fulltakkes. Gjennom kassereren er det i alt utbetalt ca 250 000 kroner. Måtte Salangsdalen kapell bli til velsignelse for folket som søker næring for sin sjel i dette gudshus.

PS! Kapellet ble vigslet den 4. juli 1971.

I skriv fra soknepresten i Bardu til Nord-Hålogaland bispekontor pr 30. juni 1989 finner vi opplysninger som er referat nedenfor.

I september 1980 brant kapellet ned til grunnen. Det ble gjenreist med noen små forandringer. Kapellet har ca 130 sitteplasser. Det nye kapellet har klokken plassert i en rytter på taket, mens det gamle hadde en frittstående støpul. Det nye kapellet ble vigslet 6. juni 1982 av prost Lyder Verne fordi biskopen fikk sykdomsforfall.

NB! Høsten 2011 ble nytt tak lagt på kapellet. I tillegg ble klokketårnet bygd inn. Kostnad kr 320 000.00.

Innhold Planlegge Aktiviteter