Klimavalg 2013 - Etisk valg for framtida!

22.08.13

På anmodning fra prostiprest Per Gustav Nilsen legger vi en artikkel om klimavalg 2013 på vår hjemmeside.

Vi vil rette oppmerksomheten mot en landsomfattende kampanje, tverrpolitisk og på tvers av livssyn. 

24.august er det samlinger over hele Norge tilknytta Klimavalg 2013 -se  klimavalg2013.no.  Der er det  mye spennende informasjon, også om arrangementer (Bl.a. i Tromsø).  Rundt 100 organisasjoner, også mange kirkelige (fra Den norske kirke og frikirker), har slutta seg til aksjonen. Målet er at vi tar med miljøhensyn i betraktning, ikke minst klimakrisa, når vi legger i stemmesedlen ved Stortings- og Sametingsvalget i september.

De siste åra har Den norske kirke, inkludert de store misjonsorganisasjonene, engasjert seg mye for at vi må ta grep for å begrense klimautslipp og ellers satse på et samfunn med ikke bare fokus på materielt forbruk. Det er jo Guds skaperverk det er snakk om! Og vi kan alle bidra noe,  få f.eks. tips om miljøvern i hverdagen hos Grønn Hverdag. Livet er en helhet, tro, forkynnelse, nestekjærlighet og miljøansvar henger i hop.

Bispedømmene har oppretta ressursgrupper for å støtte arbeidet med klima og miljø i lokalmenighet og lokalsamfunn. Også Nord-Hålogaland bispedømme, som inkluderer den norske kirkes menigheter i Troms og Finnmark, har vi ei slik gruppe. Bl.a. arbeider vi for å gjøre menighetene grønne, menighetsråd kan velge at lokalmenigheten blir grønn (se grønnkirke.no).

Hvis du ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med meg  (i vårt prosti, Indre Troms- (tlf 47859165  eller pergustavnilsen@gmail.com).  

Mvh prostiprest og medlem i ressursgruppa for miljø,
forbruk og rettferd i bispedømmet
Per Gustav Nilsen.


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
Innhold Planlegge Aktiviteter